Varme & Energi

Kravene til energiforbrug i bygninger er beskrevet i Bygningsreglementet BR2018 kap.15 "Energiforbrug". Med BR2018 sker der ingen ændringer i kravene til energiforbrug i bygninger i forhold til BR15-kravene. De gennemførte skærpelser i 2015 sætter fortsat grænserne for, hvor meget energi bygninger må forbruge og hermed også kravene til isoleringstykkelserne i klimaskærmen, bygningernes tæthed mm. De frivillige 2020-krav (Bygningsklasse 2020) forbliver frivillige og bliver ikke som forventet lovkrav fra 2020. Taasinge tag- og facadeelementer tilpasses selv de strengeste krav og tilpasses individuelt til isoleringsbehovet i det aktuelle projekt. 

Fig.1: Udviklingen i energiforbrug til boligopvarmning.

NYBYGGERI 
I BR2018 kapitel 15: Energiforbrug, er kravene til nybyggeri formuleret med tilhørende minimums krav. Kravene omfatter nedenstående 4 krav, som alle skal opfyldes samtidig:

1: Krav til energiramme:                

  •            1.  Boliger, kollegier o.l.:  max. 30+1000/A kWh/m2/år (A er det opvarmede etageareal)
  •            2.  Andre bygninger:        max. 41+1000/A kWh/m2/år (A er det opvarmede etageareal) 

2: Mindstekrav til U-værdier og linietab (kuldebroer):

Fig.2: Minimumskravene til de forskellige bygningsdeles U-værdi og linjetab samt krav til vinduers og døres Eref-værdi, klasse B (Eref < -17)

Eref = 196,4 x Gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 år), hvor Gw er rudens solvarmetransmittans og Uw er vinduets U-værdi inkl. karm.

For ovenlys gælder tilsvarende: Eref = 345 x Gw - 90,36 x Uw  (kWh/m2 år)

3: Krav til samlet varmetab ved transmission:

  •            1-etages bygninger:   max. 4 W/m2 klimaskærm (ex. døre og vinduer)                  
  •            2-etages bygninger:   max. 5 W/m2 klimaskærm (ex. døre og vinduer)
  •            >= 3 etager:               max. 6 W/m2 klimaskærm (ex. døre og vinduer)

Bemærk, at kravene til bygningers maksimale transmissionstab gennem klimaskærmen (ekskl. vinduer og døre) fører til et gennemsnitligt U-værdi-krav på max. ca. 0,15 W/m2K og derfor væsentlig lavere end  mindstekravene til U-værdier, - så det er altid en god ide at vælge klimaskærmskonstruktioner med størst mulig isoleringsevne/laveste U-værdi.

4. Mindstekrav til bygningers lufttæthed 

Kravene til lufttæthed er nu max. 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal v. 50 Pa. Efter BR2018 skal 10% af alle bygninger testes og efter den frivillige BR2020-klasse skal 100% testes. I fig.6-7 ses hvilken betydning lufttætheden har og hvordan elementsamlingernes tæthed dokumenteres.

Bygningsklasse 2020

Kravene til den frivillige lavenergiklasse, "bygningsklasse 2020", er formuleret i BR2018 kap. 29 og her er kravene til energirammen:

  •            1.  Boliger, kollegier o.l.: max. 20+1000/A kWh/m2/år (A er det opvarmede etageareal)
  •            2.  Andre bygninger:       max. 25+1000/A kWh/m2/år (A er det opvarmede etageareal) 

og krav til samlet varmetab ved transmission er:

  •            1-etages bygninger:   max. 3,7 W/m2 klimaskærm (ex. døre og vinduer)                  
  •            2-etages bygninger:   max. 4,7 W/m2 klimaskærm (ex. døre og vinduer)
  •            >= 3 etager:               max. 5,7 W/m2 klimaskærm (ex. døre og vinduer)

Endvidere skærpes kravene til lufttæthed til max. 0.5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal v. 50 Pa.

 

ENERGIRENOVERING
I Bygningsreglement BR2018 kapitel 15 §288, er energiforbruget ved energirenovering i den eksisterende bygningsmasse formuleret som mindstekrav (komponentkrav) til U-værdier som vist nedenstående i fig.3.

Fig.3: Krav til U-værdier ved energirenovering af eksisterende bygninger. Kravene gælder også for tilbygninger og ændret anvendelse.

I venstre kolonne er angivet de generelle minimumskrav til U-værdier.

 

 

Note: Eref = 196,4 x Gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 år)

 

Fig.4: Energimærkningsskala ved energirenovering.

Bygningsreglementet BR18 åbner som BR15 op for energimærkning af bygninger og ved energirenovering af eksisterende bygninger gives mulighed for indplacering i 2 renoveringsklasser, hvis tilhørende energirammer opfyldes.

Energirenoveringsprojekter skal også underkastes en rentabilitetsbetragtning, hvor f.eks. tilbagebetalingstiden skal ligge indenfor 75% af levetiden.

Isoleringstykkelser og -materialer
Med de nye energibestemmelser er der stor frihedsgrad til at jonglere med isoleringsevnen af de enkelte bygningsdele. Med Taasinge elementer er det ofte en fordel at øge isoleringstykkelsen/reducere U-værdien, fordi ekstra isoleringstykkelser kun medfører en beskeden merpris. Isoleringstykkelsen og dermed konstruktionstykkelsens afhængighed af U-værdien afhænger primært af isoleringsmaterialets lambda-værdi, af skeletkonstruktionen/træ-procenten og af beklædningsmaterialernes bidrag til isolansen. Sammenhængen for Taasinge facadeelementer er illustreret på fig.5.

Fig.5: Eksempel på facadeelementers isoleringstykkelse ved forskellige U-værdier og principopbygning.

I de enkelte produktafsnit findes tabeller med de eksakte konstruktionstykkelser ved en ønsket U-værdi.

Taasinge elementer isoleres normalt med mineraluld certificeret efter EN13162.

Dokumentation
Taasinge Elementer beregner og dokumenterer komponenternes U-værdier fra sag til sag. U-værdier dokumenteres på grundlag af DS418: "Beregning af bygningers varmetab".

Beregning af energiforbruget efter energirammen udføres af byggeriets rådgivere og skal udføres efter SBi-anvising 213: Bygningers Energibehov. I SBi-anvisning 230 findes det tilhørnde beregningsprogram Be10. Der henvises til www.sbi.dk 

Lufttæthed får afgørende betydning for energiforbruget i fremtidens byggeri og test af bygningers tæthed med f.eks. BlowerDoor-metoden som vist ovenstående bliver et naurligt element i byggeriet. Efter BR2015 skal 10% af alle nybygninger testes og efter BR2020 skal samtlige bygninger testes.

Fig.6: Betydning af bygningers lufttæthed. Et BlowerDoor resultat på 1,5 l/s m2 svarer i et 150 m2 hus eller lokale til en samlet lækage på ca. 254 cm2 svarende til et hul på Ø18 cm. De nye krav i 2015 og 2020 svarende til henholdsvis Ø15 cm og Ø10 cm (Kilde: Isover).

Samlinger mellem Taasinge Elementer og tilgrænsende konstruktioner er testet i SBi´s klimakammer og de bedste løsninger er udvalgt og videreudviklet. Med tapede dampspærresamlinger opfyldes selv de strengeste krav i BR2020.

Fig.7: Eksempler på tæthedsmålinger på SBi af Taasinge elementfuger med specialfugebånd.
Øverst med dobbelt fugebånd i ventileret tagelement og nederst klemt fugebånd i samling mellem tag- og facadeelement.