Kvalitetssikring - certificering

Taasinge Elementer er certificeret efter den præliminære europæiske standard prEN14732-1 jf. DS/INF prEN 14732-1:2018. Iflg. Bygningsreglementet BR2018 skal trækonstruktioner dimensioneres efter Eurocodes, herunder DS/EN 1995-1-1 Trækonstruktioner med tilhørende nationalt anneks DS/EN 1995-1-1 DK NA 2018. I annekset præciseres, at præfabrikerede væg-, gulv- og tagelementer skal være certificeret efter prEN14732. Her præciseres ydeevnekrav, dokumentationskrav og krav til proceskontrol og standarden omfatter også volumenelementer (bokse, kviste og karnapper), som er samlet på fabrik. 

Taasinge Elementer er certificeret af Dancert som notificeret prøvnings-, kontrol- og certificeringsorgan. Taasinge Elementer er som den eneste elementproducent i Danmark certificeret til at lave limede konstruktioner, herunder sammensatte tværsnit og stressed-skin-elementer

Sikker kvalitet
Taasinge elementer fremstilles på fabrik under tørre og arbejdsmiljøvenlige forhold uafhængigt af vejr og vind. Flest mulige operationer flyttes fra byggeplads til fabrik under beskyttede forhold og gennem anvendelse af moderne informations- og produktionsteknologi. Den høje grad af præfabrikation giver hurtige montageoperationer og kort byggetid og forenkler kvalitetssikringen og logistikken på byggepladsen.                   

Dokumentation
Den vigtigste del af kvalitetssikringen er opstilling af aktuelle krav og valg af elementtype. Taasinge hjælper gerne med at fast lægge kravene og sørger for, at det færdige element har den rigtige kvalitet.
Elementernes dimensionering  og udformning sker i overensstemmelse med gældende normer og standarder i samarbejde med kunden og byggeriets rådgivere.
Fra sag til sag udarbejdes nødvendig dokumentation for den valgte løsning, herunder dokumentation for statik, fugtforhold, varmeisolering m.v. Endvidere udarbejder Taasinge forslag til detailløsninger i tilknytning til den valgte elementløsning. Den projekterende kan således reducere projekteringsarbejdet på de områder, hvor Taasinge alligevel skal udføre dette arbejde ifølge forpligtelserne i certificeringsordningen.

Kvalitetssikring i fremstillingen
Når alle detaljer er løst udarbejdes i samarbejde med kunden en montageplan, som angiver elementnumre, montageretninger, mål m.v. For hver elementvariant udarbejdes på dette grundlag arbejdstegninger til produktion med alle nødvendige oplysninger, herunder mål, materialetyper, kvalitet, samlinger, tolerancer m.v.
Produktionen af Taasinge elementer planlægges og styres til mindste detalje, fra råvaremodtagelse til pakning, mærkning og forsendelse af færdigvarer.
Hver arbejdsoperation er beskrevet i klare og entydige arbejdsinstruktioner, der beskriver kvalitetsproceduren for korrekt udførelse af den enkelte fremstillingsproces samt klare kriterier for godkendelse/afvisning af produktkvalitet og kravspecifikationer.

Drift og vedligeholdelse
Taasinge elementer kræver i sig selv ingen vedligeholdelse, men det er vigtigt at udføre en forebyggende vedligeholdelse. Det sker ved at tilse tagflader og facader regelmæssigt og udbedre eventuelle skader, så fugt ikke akkumuleres i konstruktionen.

Som hovedregel bør tage kontrolleres forår og efterår for:

  • tilstoppede nedløb og tagrender
  • sten, glasskår o.l. fremmede genstande
  • bevoksninger der kan gro ind over sternkanten, samt blade der kan danne grobund for plantevækst
  • skader på inddækninger ved kanter, ovenlys, hætter og afløb
  • skader i tagbelægningen


For facader er det ligeledes vigtigt at foretage regelmæssige tilsyn og udbedre evt. skader. Som hovedregel bør facader undersøges mindst én gang årligt for:

  • skader på beklædningen
  • bevoksninger
  • skader på inddækninger ved vinduer, hjørner og kanter

Forsøm ikke den forebyggende vedligeholdelse - så undgås følgeskader.

Kundevejledning/montagemappe
Taasinge Træ udfører ikke montagearbejde, men står til rådighed med råd og vejledning. For at sikre den bedste overensstemmelse mellem de projekterede løsninger og det færdige resultat udsendes en komplet montagemappe i god tid før leveringen.
Den indeholder bl.a. montageplaner, samlingsdetaljer, løsdelsliste, læsseliste samt montage- og sikkerhedsvejledning
- endnu et bidrag til sikkerheden for udførelse og kvalitet.

Mærkning
Når standarden prEN14732 er endelig ratificeret vil Taasinge elementer være CE-mærkede efter den harmoniserede europæiske standard.
Taasinge elementer vil indtil da være mærket med Dancerts logo og kontrolnummer som vist ovenstående.    

Intern kontrol
Alle materialer underkastes en nøje modtagekontrol. Trædele fugt-kontrolleres og styrkesorteres, og limforbindelser underkastes både ikke-destruktive og destruktive kontroller. Inden frigivelse underkastes alle hovedtyper en proceskontrol, hvor det checkes at materialer, mål og udførelse er i overensstemmelse med den foreskrevne kvalitetsspecifikation. Først herefter kan elementerne mærkes iht. certificeringsordningen. Resultatet af proceskontrollen (frigivelseskontrollen) kan rekvireres til indsættelse i byggeriets kvalitetssikringshåndbog. 

Ekstern kontrol
Resultaterne af den interne kontrol overvåges løbende gennem interne og eksterne audits. Ved de eksterne audits fra Dancert udføres en kritisk gennemgang af virksomhedens produktion og interne kontrol til sikring af, at de tekniske bestemmelser i prEN14732 overholdes.