Brand

Med det nye Bygningsreglement BR2018 afskaffes den tekniske byggesagsbehandling hos kommunerne og der indføres en certificeringsordning for den tekniske byggesagsbehandling. De brandtekniske bestemmelser er videreført som funktionsbaserede krav, men der er sket store ændringer omkring fastlæggelsen af, hvilken brandsikring, der er nødvendig for at opfylde kravene og hvordan det skal dokumenteres. Der indføres bl.a. et nyt begreb i form af 4 nye brandklasser (BK1-BK4), som fastlægger certificeringsniveauerne og som afspejler bygningens kompleksitet (risikoklasse) og dokumentationsmetode.                                                                                                                                                                 De nye bestemmelser træder i kraft pr. 01.01.2018 med et ½ års overgangsperiode frem til 30.06.2018 og den nye certificeringsordning har en overgangsperiode på 2 år frem til 31.12.2019.

I de nye bestemmelser skal alle bygninger eller bygningsafsnit henføres til en af de 6 gængse anvendelseskategorier, jf. fig. 1, samtidig med at bygningsafsnittet indplaceres i en risikoklasse jf. fig.2. Risikoklassen bestemmes ud fra anvendelsen af bygningen, kompleksiteten ved evakuering af personer samt brandbelastningen.

Indplaceringen af et byggeri i en brandklasse sker på baggrund af byggeriets risikoklasse og den valgte metode for dokumentation af brandsikkerheden. Det kan være:

  1. Præ-accepterede løsninger (f.eks. fra eksempelsamling)
  2. Komparativ analyse med udgangspunkt i præ-accepterede løsninger
  3. Brandteknisk dimensionering
  4. Brandprøvning(er)
  5. Kombination af ovennævnte 4 metoder

Litteratur
Med de funktionsbaserede brandkrav er det ikke længere muligt at slå konkrete løsninger op direkte i reglementet, - heri beskrives nu kun det brandsikkerheds- niveau bygningen skal opretholde. Som hjælp til opfyldelse af funktionskravene har Trafik- og Byggestyrelsen udgivet: "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" og Træinformation har udgivet vejledningerne: "Træ66 Brandkrav" og "Træ71: Brandsikre bygningsdele".

Fig.1: Oversigt over de 6 forskellige brandtekniske anvendelseskategorier med eksempler på typiske bygningskategorier jf. BR2018 kap9, §90.
Fig.2: Brandtekniske risikoklasser jf. BR2018, kap.9 §91
Fig.3: Nye brandklasser jf.BR2018 kap. 31, §536. Den uafhængige kontrol og trediepartskontrol i brandklasserne 2, 3 og 4 udføres af certificerede brandrådgivere med stigende viden og erfaring med brandsikring.

Til den brandtekniske projektering af bygninger henvises til håndbogen "Brandsikring af byggeri" fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI). Endvidere henvises til DBI´s brandtekniske vejledning nr. 30: "Brandtekniske eksempler" og DBI- vejledning nr. 33: "Træbygninger".

Fig.4: Brandkrav til bygninger i op til 2 etager (5,1 m over terræn) i anvendelseskategori 4 (f.eks. rækkehuse i to etager). Kilde: Træ66. "BD60+" konstruktioner med brandbeskyttelses- system betegnes her "REI60A"
Fig.5: Brandkrav til bygninger i 3-4 etager (max.9,6 m over terræn) i anvendelseskategori 4 (f.eks. boliger). Kilde: Træ66. "BD60+" konstruktioner med brandbeskyttelsessystem betegnes her "REI60A"

Brandmodstand - REI30-/REI60-elementer 
Taasinge elementer til facader, lejlighedsskel, etagedæk og tag kan efter behov udføres bærende eller ikke-bærende, som REI30/EI30, REI60/EI60 eller med et BD60+ brandbeskyttelsessystem, se nedenstående.
Brandmodstanden afhænger dels af beklædningspladerne, dels af den bagvedliggende fastholdte ubrændbare mineraluld.
Iflg. "Brandteknisk vejledning 30: Brandtekniske eksempler", kan  60 min. brandmodstand  sikres ved en dobbelt klasse 2 beklædning med min. 95 mm bagvedliggende stenuld (30 kg/m³) brandteknisk fastholdt med 2 mm galv. ståltråd pr. 0,30 m. I stedet for 2 lag klasse 2-beklædning kan f.eks. anvendes et lag 25 mm træbeton, se fig. 4. Ved 30 min. brandmodstand kan brandteknisk fastholdelse udgøres af min. 19 mm forskalling pr. max. 0,30 m.

BD60+ brandbeskyttelsessystem (REI 60 K²60, A2-s1, d0) - REI60A
Med et 60 minutters brandbeskyttelsesystem (som alternativ til tidligere BS-krav) kan der bygges med bærende konstruktioner af træ i bygninger op til 4 etager, se fig.3 og uden at brandsikkerheden reduceres. Som alternativ til brandbeskyttelsessystemet kan bygningen forsynes med et boligsprinkleranlæg, se eksempelsamling.

Brandsektionsvægge/brandkamserstatning
Ved brandvægge og brandsektionsvægge er der særlige krav til samlingen mellem væg og tag. Enten opbygges en brandkam af samme konstruktion som brandvæggen, eller tagkonstruktionen udføres som en EI60-bygningsdel i et 1 m bredt bælte på hver side af brandkammen eller som et 1 m REI60-bælte på den ene side af brandsektionsvæggen.  Der må ikke være ovenlys, ventilationskanaler m.v. i brandkamserstatningen, og der må ikke anvendes isolering af celleplast.

Fig.6: Brandkamserstatning ved brandsektionsvægge. Kilde: Eksempelsamling

Ved hældningstage > 1:8 (7,1°), som hælder mod brandsektionsvæggen, udføres brandkamserstatningen som et 5 m EI60-bælte målt vandret på hver side af bandkammen eller som et 2,5 m REI60-bælte målt vandet på den ene side af brandkammen, se fig.7.

Hvis der ved sektionsafgrænsende vægge er forskellige bygningshøjder, skal taget (incl. bærende konstruktioner) udføres mindst som REI60 i en afstand af 5 m fra den højere del, se fig.8.

Fig.7: Brandkamserstatning ved bygninger med taghældning større end 1:8 mod brandsektionsvæg.
Fig.8: Bransektionsadskillelse ved spring i bygningshøjde. Kilde: Eksempelsamling

Den sektionsafgrænsende væg skal udføres i tæt forbindelse med tagdækningen, hvilket i praksis betyder, at vægge skal føres op til tagdækningsunderlaget - normalt af krydsfinér. For at undgå kuldebroen fra brandsektionsvæggen forlænges sektionsvæggen" ved at indlægge et isolerende bælte af fastholdt mineraluld >30 kg/m3, som vist på fig.9-10 i tæt forbindelse med væg og tagdækning. Løsningerne findes i den nye SBi-anvisning 273: Tage.

Fig.9: Eksempel på brandkamserstatning ved lejlighedsskel af beton. Den sektionsafgrænsende væg føres min. 100 mm op i tagkonstruktionen og forlænges til tæt forbindelse med tagdækningen med fastholdt mineraluld > 30 kg/m3.
Kilde: SBi-anvisning 273 Tage
Fig.10: Eksempel på brandkamserstatning ved dobbelt lejlighedsskel af træelementer type L-1.
Lejlighedsskellet forlænges til tæt forbindelse med tagdækningen med fastholdt mineraluld > 30 kg/m3.

Brandstop
Fleretages bygninger skal udføres så en brand ikke kan sprede sig fra en brandcelle til et hulrum, som passerer flere brandadskillende bygningsdele. Indbygning af brandstop er en konstruktiv detalje, der hindrer, at en brand kan sprede sig via hulrum til en anden brandcelle. Brandstop udføres normalt af fastholdt mineraluld i pladeform i forbindelse med elementmontagen.                                   Se detaileksempel fig.11.

.

Fig.11: Brandstop i hulrum mellem brandsceller.

Overfladebrandtekniske egenskaber
Taasinge-elementer kan udføres med klasse 1 overflade (K¹ 10 B-s1,d0) eller klasse 2-overflade
(K¹ 10 D-s2, d2) efter behov.
Beklædninger af klasse 1 laves af ubrændbare materialer, A2-s1,d0 eller klasse A - materiale, B-s1,d0.
Det kan  f.eks. være: 25 mm træbeton, 9 eller 13 mm gipsplade, 10 mm fibergips, 10 mm gipsspånplade, 8 mm fibercement- eller kalciumsilikatplade.

Klasse T tagdækninger
Tagdækningen skal i alle bygningskategorier være brandmæssigt egnet, dvs. en klasse T tagdækning, B roof t2.
Bemærk at ved 2-lags tagdækninger af tagpap er det den samlede specifikation, der skal være godkendt, altså incl. overpap, som normalt udføres på byggepladsen.
Klasse T tagdækning kan eksempelvis være: tagpap på krydsfinér, fibercement(bølge)plader, stål, zink eller tegl på lægter/afstandslister.  

Fig.12: Oversigt over den europæiske klassifikation af byggematerialer og -bygningsdele sammenholdt med hidtidig danske klasser.

Brandcelleadskillende bygningsdele skal udføres som bygningsdel REI60. Hvor bygningsdelen udgør en brandsektionsadskillelse, skal den udføres med et 60 minutters brandbeskyttelsessystem med beklædning klasse K2 60 A2-s1,d0. Konstruktionen betegnes så BD60+ eller REI60A. 

Fuldskalaprøvninger
Taasinge-tagelementer er testet i fuld skala på DBI efter CEN-standard: DS/EN 1365.2 i lastkombination: brand + sne + vind.
Resultaterne af f.eks. REI60-prøvningerne viser, at Taasinge-tagelementer med loftbeklædning af 25 mm træbeton eller 13 mm gipskartonplade er klassificeret iht. EN 13501-2 som REI60 (bærende og adskillende BD bygningsdel 60). 

Fig.13: Fuldskala brandprøvning af Taasinge Taglementer