Levering & montage

Planlægning
I samarbejde med kunden udarbejdes efter projekteringens første faser en montageplan. Planen angiver elementnumre, montageretninger, mål i forhold til modullinjer o.l. I god tid før levering fremsendes den komplette montagemappe med montageplan, samlingsdetaljer, løsdelslister, montage og sikkerhedsvejledning m.v., så montagen kan forberedes.

Levering
Ud fra montageplanen udarbejdes en læsseliste. Der aftales en leverings-rækkefølge og leveringstidspunkterne for de enkelte læs fastlægges. Hvert læs indeholder et antal elementstakke, som er anbragt på specialstrøer og emballeret i krympefolie.

Opbevaring
På byggepladsen skal elementstakkene anbringes på et plant og tørt underlag, hvis de ikke opbevares og monteres direkte fra flekslad eller flats.

Hvis emballagefolien er beskadiget, eller hvis der er taget hul på en elementstak, er det nødvendigt at foretage supplerende afdækning med presenning el. lign. Under aflæsning og transport på byggepladsen må det påses, at f.eks. færdige indvendige beklædningsplader ikke beskadiges.

Fig.1: Eksempel på transport med flekslad, som står på byggepladsen før og under montagen.
Fig.3: Tagelementer og etagedæk leveres vandret og klar til anhugning i 4 punkter.
Fig.2: Flekslad kan stables og hjemtransporteres 4 stk. af gangen.
.
Fig.4: Vægelementer leveres så vidt muligt stående og anhugges i to punkter for montage.

Montage
Hvert element er forsynet med løfteøjer eller anden mulighed for direkte anhugning med kran. Elementstakkene leveres så vidt muligt i læsseorden efter montageretning, så omstakning undgås. Selve montagen udføres i overensstemmelse med montagemappens anvisninger. Inden montagen påbegyndes, anbefales det at afmærke modullinier på det bærende underlag, så specielt lange flugtlinjer kan holdes under den hurtige montage. I elementsamlinger er der indregnet en vis tolerance til unøjagtigheder. Derfor monteres elementerne normalt med en fugebredde på 8 mm +- 5 mm, svarende til den rette komprimering af det præmonterede fugebånd. Over vederlag, hvor forankringer udføres, projekteres normalt en større fuge.

Samlinger
Sideløbende med montagen og forankringen af elementerne færdiggøres åbne samlinger i overensstemmelse med de udarbejdede tegninger og anvisninger i montagemappen, så konstruktionen beskyttes bedst muligt mod nedbør. For at undgå luftstrømninger igennem konstruktionen er det vigtigt, at alle fuger og tilslutninger til andre bygningsdele udføres lufttætte i  niveau med dampspærren, (tætningsplanet).
Samlinger mellem elementerne tætnes almindeligvis med specialfugebånd monteret på elementerne ved leveringen, så samlingen bliver tæt ved montagen. De nye skærpede krav til lufttæthed kan dog i visse projekter afstedkomme at samlingsdetaljer må designes, så der skal udføres en indvendig tapening i forbindelse med eftermontering af indvendig afsluttende beklædning. Vederlagssamlinger og tilslutninger til andre bygningsdele færdiggøres på byggepladsen, når forankring er udført, typisk i form af fugetætning, isolering og montering af udvendigt lukkestykke.

Kvalitetssikring på byggepladsen
Fremstilling af Taasinge elementer foregår under kontrollerede forhold på fabrik,der sikrer en ensartet høj kvalitet. Uafhængig af vejrliget arbejder håndværkeren i en let kontrollerbar fremstillingsproces, hvor der ikke gås på kompromis med udførelsen. Alle materialer underkastes en nøje modtagekontrol, trædele fugtkontrolleres og der foretages løbende proceskontrol. Herved sikres, at udførelsen af hvert element svarer til specifikationerne.

For at sikre et tørt byggeri gennem hele processen er følgende råd vigtige:

  • tænk montageforløb ind allerede i projekteringsfasen
  • tænk logistik - levering i takt med montagen
  • montagegennemgang vigtig (planlæg evt. interimsafdækning)
  • luk samlinger i takt med montagen (eks. strimling over samlinger i takt med montagen, - ikke når det passer tagdækkeren flere uger efter montagen)
  • daglig kontrol af ”natlukning” (effektiv afvanding når byggeplads forlades)

De få men vigtige krav bliver gennemgået og drøftet ved en montagegennemgang før montagen påbegyndes og vil også fremgå af montagemappen, som et ekstra bidrag til sikkerhed for den totale kvalitet.  

Til hjælp for udførelse af kontrol på byggepladsen kan evt. anvendes følgende skemaer: modtagekontrol, opstartskontrol og proceskontrol.

Fig.5: Løfteanordninger på Taasinge Elementer udføres i overensstemmelse med BFA´s branchevejledning: "Montage af træelementer"

Vejledningen kan downloades her.

Fig.6: I tilknytning til BR10 har SBi udarbejdet en vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledningen kan downloades her.