Taasinge Elementer

Brandforhold
Print?
Den 1. december 2004 trådte tillæg 8 til Bygningsreglementet BR95 i kraft og heri er brandkravene gjort funktionsbaseret og dermed mere fleksible, samtidig med at de nye europæiske fællesbetegnelser er indført. Bestemmelserne er videreført i yderligere forenklet form i det nyeste Bygningsreglement, BR 2010. 
Bygningsreglementets bestemmelser gælder for alle normalt forekommende bygningskategorier (opdelt i 6 anvendelses- kategorier), mens Tekniske Forskrifter fortsat gælder for brandfarlige virksomheder i henhold til Brandloven §40.
Med det nye tillæg 8 samt tillæg 1 af 1. decbr. 1999 er det nu muligt at bygge de fleste bygningskategorier med bærende konstruktioner af træ i bygninger med op til 4 etager.
Bygningsreglementet
Med de nye funktionsbaserede brandkrav er det ikke længere muligt at slå konkrete løsninger op direkte i reglementet, - heri beskrives nu kan det brandsikkerhedsniveau bygningen skal opretholde.
Som hjælp til opfyldelse af funktionskravene har Erhvervs- og Byggestyrelsen udgivet:
"Eksempelsamling om brandsikring af byggeri".

 


Til den brandtekniske projektering af bygninger henvises til håndbogen "Brandsikring af byggeri" fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) 
Ny klassifikation af BYGGEVARER (uddrag)
Gamle brandklasser Nye brandklasser Bemærkninger
Materialer
Ubrændbar


Klasse A


Klasse B
A2-s1, d0


B-s1, d0


D-s2, d2
A2 = yderst begrænset medvirken
        til brand
s1 = meget begrænset
       røgudvikling
d0 = ingen brændende dråber
B  = meget begrænset
       medvirken til brand
D  = acceptabel medvirken til
       brand
s2 = begrænset røgudvikling
d2 = intet krav til brændende
       dråber
Beklædninger
Klasse 1
Klasse 2
K¹ 10 B-s1, d0
K¹ 10 D-s2, d2
K¹ 10 = 10 min. brandbeskyttelse
Brandbeskyttelsesrum
60 min. K² 60 A2-s1, d0 K² 60 = 60 min. brandbeskyttelse
Tagdækninger
Klasse T B roof t2
Bærende bygningsdel, ikke adskillelse
BD 30
BD 60
R 30
R 60
R = Resistance/bæreevne, 30 min.
Bærende og adskillende bygningsdele
BD 30
BD 60
BD 60+

REI 30
REI 60
REI 60 K²60
          A2-s1, d0
R = Resistence/bæreevne
E = Entegrity/integritet
I = Isolation
60 min. brandbeskyttelsessystem
Ikke bærende og adskillende bygningsdele
BD 30
BD 60
F 30
F 60
EI 30
EI 60
E 30
E 60


Flammestoppende 30 min.
Flammestoppende 60 min.
Fig.1: Ny europæisk klassifikation af byggevarer (uddrag af relevante
        klassifikationer for træbaserede konstruktioner)

 
Anven-
delses-
kategori
Kendskab til indret-
ning og
flugtveje
Bygn.afsn.
indrettet til dag-/
natophold
Person i  sikkerhed
ved egen
hjælp
Pers.
pr.
enhed
Eksempler på
bygningsafsnit
1
Ja
Dag
Ja
50
Kontor,  industri-
& lager
2
Ja/nej
Dag
Ja
50
Undervisningsrum,
skolefritidsordning
3
Nej
Dag
Ja
>50
Butikker,
forsamlingslokale
4
Ja
Nat
Ja
50
Etageboliger,
ungdomsboliger
5
Nej
Nat
Ja
50
Hoteller,
kollegier
6
-
Dag/nat
Nej
50
Ældreboliger,
plejehjem
Fig.2: Oversigt over  de 6 forskellige anvendelseskategorier med eksempler på
        bygningsafsnit.
Endvidere henvises til DBI´s brandtekniske vejledning nr. 30: "Brandtekniske eksempler" og DBI- vejledning nr. 33: "Træbygninger".

Brandkrav - Tagelementer
For tagkonstruktioner mod det fri stilles der brandtekniske krav til tagdækning/tagunderlag og til loftbeklædningens brandmæssige overfladeegenskaber.
Almindeligvis stilles der ikke krav til brandmodstandsevnen, når der anvendes ubrændbart isolerings- materiale, undtagen ved tilslut- ninger til brandsektionsvægge (se nedenstående) og hvor tagkonstruktionen indgår i bygningens stabilitet.
Anvendes brændbare isolerings- materialer, f.eks. celleplast, skal den underliggende konstruktion dog være R30 (BD30) i bygninger omfattet af BR95 og R60,A2-s1,d0 (BS60) i bygninger omfattet af TF.
Iflg. Last- og Sikkerhedsforskrifter, DS409, skal brand, vind og sne kombineres, når tagkonstruktionen indgår i bygningens stabilitet og der stilles så krav om brandmodstand REI30 til tagkonstruktionen.

Brandkrav - Facadeelementer
Ved facader stilles der krav til overfladernes brandtekniske egenskaber, både for udvendige og indvendige beklædninger, samt til konstruktionens brandmodstand som helhed.
Brandmodstanden afhænger dels af beklædningspladerne, dels af den
bagvedliggende fastholdte
mineraluld.
Taasinge facadeelementer kan efter behov udføres bærende eller ikke-bærende, som REI30/EI30 eller REI60/EI60.
Brandteknisk klasse
Bygning på højst 1000 m² Bygningsdel klasse R30
(BD-bygningsdel 30)
Bygning på mere end 1000 m² Bygningsdel klasse R60
(BD-bygningsdel 60)
Bygning på mere end 1000 m²
med let tagkonstruktion og med
jævnt fordelt brandventilation
svarende til et frit åbningsareal på
5% af etagearealet, hvor bygnings-
delen bærer højst 200 m² tag.
Ingen krav
Bygning på mere end 1000 m² med
let tagkonstruktion og med jævnt
fordelt brandventilation svarende
til et frit åbningsarel på 5% af
etagearealet, hovr bygningsdelen
bærer mere end 200 m² tag, men
højst 600 m² tag.

Bygningsdel klasse R30
(BD-bygningsdel 30)
for bygningsdele som bærer taget.
Øvrige bygningsdele kan udføres
uden krav til brandmodstandsevne.
Bygning på mere end 1000 m² med
let tagkonstruktion og med jævnt
fordelt brandventilation svarende
til et frit åbningsareal på 5% af
etagearealet, hvor bygningsdelen
bærer mere end 600 m² tag.
Bygningsdel klasse R60
(BD-bygningsdel 60)
for bygningsdele som bærer taget.
Øvrige bygningsdele kan udføres
uden krav til brandmodstandsevne.
Fig.3: Eksempel på krav til brandteknisk klasse for vandret og lodret bærende
        bygningsdele i anvendelseskategori 1-3 i bygninger med 1. etage.
Brandmodstand -
REI30-/REI60-elementer
 
Taasinge elementer kan efter behov udføres bærende eller ikke-bærende, som REI30/EI30 eller REI60/EI60.
Brandmodstanden afhænger dels af beklædningspladerne, dels af den
bagvedliggende fastholdte ubrændbare mineraluld.
Iflg. "Brandteknisk vejledning 30: Brandtekniske eksempler", kan  60 min. brandmodstand  sikres ved en dobbelt klasse 2 beklædning med min. 95 mm bagvedliggende stenuld (30 kg/m³) brandteknisk fastholdt med 2 mm galv. ståltråd pr. 0,30 m. I stedet for 2 lag klasse 2-beklædning kan f.eks. anvendes et lag 25 mm træbeton, se fig. 4.
Ved 30 min. brandmodstand kan brandteknisk fastholdelse udgøres af min. 19 mm forskalling pr. max. 0,30 m.
Fig. 4: Brandprøvning efter EN 1365-2 af Taasinge tagelement type I - 1 med 25 mm træbeton, dampbremse, 95 mm stenuld (30 kg/m³) brandteknisk fastholdt og tagpap på krydsfinér.

Fuldskalaprøvninger
Taasinge-tagelementer er nu tillige fuldskalatestet på DBI efter den nye CEN-standard: DS/EN 1365.2 i lastkombination 3.3: brand + sne + vind, jf.  DS409.
Resultaterne af f.eks. REI60-prøvningerne viser, at Taasinge-tagelementer med loftbeklædning af 25 mm træbeton eller 13 mm gipskartonplade klassificeret iht.
EN 13501-2 som REI60 (bærende og adskillende BD bygningsdel 60).

 
 
 
Foto (tv) viser et tagelement efter 60 minutters brandbelastning.
Indbrændingen i den bærende træskeletkonstruktion følger den dimensionerende indbrændingshastighed i Trænormen, DS413, på ca. 0,7 mm pr. min. 
BD60+ brandbeskyttelsessystem
(REI 60 K²60, A2-s1, d0)
Med tillæg 1 til BR95 er der nu mulighed for at bygge med bærende konstruktioner af træ i bygninger op til 4 etager.
Som alternativ til BS-kravet er der jf. "Brandteknisk vejledning 33: Træbygninger" indført 2 nye muligheder, som indebærer, at de bærende konstruktioner kan udføres som BD-bygningsdele uden at brandsikkerheden reduceres.
Bygningen kan enten forsynes med et boligsprinkleranlæg eller de bærende konstruktioner beskyttes af et brandbeskyttelsessystem.
I et BD60+ brandbeskyttelses- system beskyttes de bærende trækonstruktioner med f.eks. 2 lag 15 mm brandgipsplader, således at træet ikke medvirker til eller påvirkes af branden i det tidsrum på 60 minutter, hvori bygningsdelene skal bevare deres brandmodstands- evne.
Med et brandbeskyttelsessystem er det nu også muligt at lave brandsektionsvægge (adskillelse mellem flere brandceller)

Brandstop
Iflg. tillæg 1 til BR95 skal bygninger udføres så en brand ikke kan sprede sig fra en brandcelle til et hulrum, som passerer flere brandadskillende bygningsdele.
Indbygning af brandstop er en konstruktiv detalje, der hindrer, at en brand kan sprede sig via hulrum til en anden brandcelle. Brandstop udføres normalt af fastholdt mineraluld og i visse tilfælde af træ og træbaserede plader. Eksempler fremgår af vejledning 33.

 
Brandsektionsvægge/ brandkamserstatning
Ved brandvægge og brandsektions-vægge er der særlige krav til samlingen mellem væg og tag. Enten opbygges en brandkam af samme konstruktion som brandvæggen, eller tagkonstruktionen udføres som en EI60-bygningsdel i et bælte på hver side af brandkammen.  Der  må ikke være ovenlys, ventilationskanaler m.v. i brandkamserstatningen, og der må ikke anvendes isolering af celleplast.
Den sektionsafgrænsende væg skal udføres i tæt forbindelse med tagdækningen, hvilket i praksis betyder, at vægge skal føres op til tagdækningsunderlaget - normalt af krydsfinér.
Af hensyn til kuldebroen fra brandsektionsvæggen må det anbefales at indlægge ca. 50 mm brandbatts, som vist på fig. 6 i tæt forbindelse med væg og tagdækning.
Ved hældningstage > 1:8 (7,1°), som hælder mod brandsektions- væggen, udføres efter både BR95  og Tekniske Forskrifter et 5 m REI60-bælte målt vandret.
Hvis der ved sektionsafgrænsende vægge er forskellige bygningshøjder, skal taget (incl. bærende konstruktioner) udføres mindst som
REI60 i en afstand af 5 m fra den højere del.
Kravet bortfalder dog, hvis den tilgrænsende væg udføres som BS60 (R60,A2-s1,d0) uden åbninger. Der må ikke være ovenlys i dette bælte, og der må ikke anvendes isolering af celleplast.
§
a. Brandkam
b. Brandkamserstatning
     BR: to sidet  min. 2 x 1m EI60
            en sidet min. 1m REI60
     TF: 5 m REI60 (en/to-sidet)
 
c. Brandkamserstatning v.
     taghældning mod væg
> 1:8
     BR: to sidet  min. 2x2,5m EI60
             en sidet min. 2,5m REI60
     TF:  5 m REI60 (en/to-sidet)
 
c. Spring i bygningshøjde
    BR:   min. 5m REI60
  Ingen krav hvis væg BS60 !
Fig.5: Krav vedr.brandsektionering

Fig. 6: Eksempel på brandkams- erstatning. Et 1 m bælte langs begge sider af sektionsvæggen udføres som EI60-tagkonstruktion, alternativt udføres et 2,5 m bælte på den ene side som REI60.Samme princip anvendes ved facade og brandsektionsvæg.

Klasse T tagdækninger
Tagdækningen skal i alle bygningskategorier være brandmæssigt egnet, dvs. en klasse T tagdækning, B roof t2.
Bemærk at ved 2-lags tagdækninger af tagpap er det den samlede specifikation, der skal være godkendt, altså incl. overpap, som Taasinge Træ ikke medleverer.
Bemærk endvidere, at tagpap eller folie på bygninger efter Tekniske Forskrifter altid skal lægges på ubrændbart underlag, f.eks. 25 mm hård mineraluldsplade.
Klasse T tagdækning kan eksempelvis være:
- tagpap på krydsfinér
- fibercement(bølge)plader
- stål, zink
- tegl på lægter/afstandslister
Overfladebrandtekniske egenskaber
Taasinge-elementer kan udføres med klasse 1 overflade (K¹ 10 B-s1,d0) eller klasse 2-overflade
(K¹ 10 D-s2, d2) efter behov.
Beklædninger af klasse 1 laves af ubrændbare materialer, A2-s1,d0 eller klasse A - materiale, B-s1,d0.
Det kan  f.eks. være:
- 25 mm træbeton
- 9 eller 13 mm gipsplade
- 10 mm fibergips
- 10 mm gipsspånplade
- visse typer akustiklofter
Vægoverflade Loftoverflade Gulvoverflade
Generelt Beklædningsklasse
K¹ 10 B-s1, d0
(kl. 1 beklædning)
Beklædningsklasse
K¹ 10 B-s1, d0
(kl. 1 beklædning)
Ingen krav
Industribygning
i 1 etage og med brandceller på
højst 1000 m²
Beklædningsklasse
K¹ 10 D-s2, d2
(kl. 2 beklædning)
Beklædningsklasse
K¹ 10 B-s1, d0
(kl. 2 beklædning)
Ingen krav
Brandceller på
højst 150 m
² i
bygninger, hvor

gulv i øverste
etage er højst
22 m over terræn.
Beklædningsklasse
K¹ 10 D-s2, d2
(kl. 2 beklædning)
Beklædningsklasse
K¹ 10 B-s1, d0
(kl. 1 beklædning)
Ingen krav
Fig. 7: Eksempel på krav til indvendige overflader i anvendelseskategori 1.
Taasinge Elementer
+45 62 22 54 55
taasinge@taasinge.dk
Afd. Taasinge
Bjernemarksvej 54
DK-5700 Svendborg
Afd. Hampen
Palsgaardvej 5
DK-7362 Hampen